Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO b2b.euduco.com

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

Sklep internetowy https://b2b.euduco.com (dalej występujący jako Sklep) prowadzony jest przez EUDUCO KBC GROUP Spółka z o.o. z siedzibą w Przemyślu adres: ul. Lwowska Nr 160, 37-700 Przemyśl, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000654836, NIP: 7952540026, REGON 366160533 ( dalej zwanym EUDUCO bądź zamiennie Sprzedający)

DEFINICJE

§ 2.

1)      Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a Sprzedający pełni pozycję usługodawcy w rozumieniu wskazanego aktu prawnego. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców i nie ma zastosowania do konsumentów w rozumieniu art. 221 Ustawy kodeks cywilny (cyt. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

2)      Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

3)      Klient – Przedsiębiorca, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zamówienia w Sklepie.

4)      Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w przedmiotowym Regulaminie.

5)      Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu.

6)      Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7)      Konto - konto klienta w Sklepie, w którym  gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

8)      Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

9)      Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10)  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11)  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

12)  Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

13)  Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://b2b.euduco.com za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

14)  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

15)  System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 3.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej EUDUCO wyłącznie Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy w dowolnej formie zdeklarowali chęć dokonywania zakupów poprzez Sklep.

Towar eksponowany w Sklepie (obejmuje towar z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Ustawy kodeks cywilny. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji/potwierdzenia Sklepu. Klient nadto zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe
w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Sklepu. 

§  4.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§  5.

Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które doliczane są osobno.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§  6.

Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy EUDUCO i Klientem) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przy czym wymagania techniczne są następujące: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem. Strony sklepu dostosowane są do przeglądania przy rozdzielczości ekranu minimum 1600 x 1024 pikseli.

§ 7.

Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wyraziły chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i którym EUDUCO przydzielił dedykowane konto w Sklepie (nadane Klientowi formularza rejestracji a obejmujące: nazwy użytkownika, loginu i hasła). Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy dostaw do siedziby Klienta wynikającej z danych posiadanych przez EUDUCO a udostępnionych dobrowolnie przez Klienta. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień. 

§ 8.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie dostępnym pod adresem podanym w § 1 oraz aktualność danych Klienta.

§ 9.

Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. EUDUCO oraz Sklep nie odpowiadają za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).

§ 10.

Wysyłając zamówienie ze strony www Sklepu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwarunkowego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

§ 11.

Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone do koszyka w niedziele i święta otrzymują bieg następnego dnia roboczego. Klient może zamówić towar znajdujący się w Sklepie o specyfikacji tam podanej. Jakiekolwiek odstępstwa są niedopuszczalne. W szczególności Klientowi w uwagach do zamówienia nie wolno wpisywać merytorycznych zmian do przedmiotu zamówienia. Wprowadzenie takich  zmian uważa się za bezskuteczne, co oznacza, iż Klient dokonał zamówienia towaru o specyfikacji opisanej w Sklepie (jego ofercie).

§ 12.

Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody EUDUCO.

§ 13.

Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) oraz w walucie Euro, według kursu umieszczonego na stronie sklepu. Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za nie zawartą. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.

§  14.

Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia z żądaniem jest równoznaczne z upoważnieniem EUDUCO do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym upoważnia EUDUCO do wysyłki faktury emailem, bez podpisu wystawcy, bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§  15.

Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin sklepu”.

§ 16.

Zmiany wprowadzone w Polityce Prywatności nie mogą doprowadzić do pogwałcenia zasady, iż Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich Klientów/użytkowników.

§ 17.

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

DANE OSOBOWE

§ 18.

Dane osobowe klienta: imię, nazwisko, firma, adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail oraz telefon kontaktowy wprowadzane są do systemu sprzedaży (z systemu EUDUCO służącego do fakturowania kontrahentów) w chwili, w której Klient zgłasza wolę dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klient zobowiązany jest na bieżąco weryfikować poprawność danych i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w tej mierze.

§ 19.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez EUDUCO KBC GROUP Spółka z o.o. z siedzibą w Przemyślu adres: ul. Lwowska Nr 160, 37-700 Przemyśl, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000654836, NIP: 7952540026, REGON 366160533.

Szczegółowa informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności o czym mowa w postanowieniach § 15 niniejszego Regulaminu.

§ 20.

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Brak takiej zgody nie wpływa na obowiązek realizacji zamówienia przez Sklep.

PŁATNOŚCI

§ 21.

Termin płatności ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Informacja o sposobie płatności zawarta jest w potwierdzeniu e-maili przesyłanym po złożeniu zamówienia. Termin realizacji systemowo ustalany jest dla poszczególnych zamówień i widoczny jest w zakładce zamówienia. Sklep akceptuje płatności dokonane przelewem na konto bankowe sklepu podane w treści faktury VAT. W tytule płatności należy podać numer faktury VAT. Sklep może:

v  wstrzymać realizację zamówienia (zamówień); - zablokować możliwość dokonywania zakupów przez Klienta 

v  w przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności lub przekroczenia limitu kredytu kupieckiego ustalonego przez EUDUCO.

§ 22.

Sklep nie przewiduje płatności przelewem za pośrednictwem serwisów transakcyjnych.

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

§ 23.

Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z terminem widocznym po zalogowaniu w zakładce „Zamówienia”. Strony ustalają minimum zamówieniowe dla każdej dostawy na poziomie 2000 złotych netto. W przypadku złożenia zamówienia na niższą kwotę, zostanie ono zrealizowane łącznie z kolejnym zamówieniami, dopiero w momencie gdy suma zamówień Klienta osiągnie kwotę podaną w zdaniu poprzednim.

§ 24.

W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę. W razie uszkodzenia paczki, niezgodności towaru z umową, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi firmy dostarczającej, a następnie za pośrednictwem Sklepu. Zastrzeżenia dotyczące stanu dostarczonej przesyłki powinny zostać zgłoszone osobie dostarczającej przesyłkę i wymagają spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego każdej partii dostarczonych towarów,  a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, do zgłoszenia ich  i wystąpienia z reklamacją przy dostawie. Jednakże wady jakościowe ukryte mogą zostać zgłoszone w kolejnym dniu roboczym po ich wykryciu, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od chwili ich wykrycia. Zgłoszenie braku ilościowego może nastąpić wyłącznie w chwili dostawy. Niezależnie od powyższych obowiązków Klient zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Sklepu reklamację (zakładka Reklamacje).

§ 25.

Umowa zawarta ze Sklepem jest umową zawieraną na odległość.

§ 26.

Klient nie może od umowy odstąpić, chyba że takie prawo wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

§ 27.

Zawartość Sklepu prezentuje aktualną ofertę towarów, które stanowią podstawę do złożenia oferty przez Klienta. W przypadku  braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep na prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach. W przypadku zgody klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, zaś Sklep (EUDUCO) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.

REKLAMACJE I GWARANCJE

§ 28.

Z zastrzeżeniem § 24 Reklamacje należy składać również za pośrednictwem zakładki „Reklamacje”. W przypadku niemożliwości złożenia reklamacji tą drogą (np. zablokowanie Klienta, awaria Sklepu) obowiązuje formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 29.

Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez EUDUCO. W razie uwzględnienia reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego lub braku u dystrybutora), Sklep zaoferuje do wyboru inny produkty, zaś w razie braku zgody na inny produkt zwróci kwotę otrzymaną od Klienta oraz wystawi korektę faktury VAT. Klient nie ma prawa odesłać towaru bez porozumienia ze Sklepem.

§ 30.

Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta. Rękojmia w stosunkach między przedsiębiorcami jest wyłączona.

PRAWA AUTORSKIE

§ 31.

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu chronione są prawami autorskimi Sklepu lub innych osób. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody EUDUCO lub innego uprawnionego podmiotu jest zabronione.

 

§ 32.

Zdjęcia oferowanych przez Sklep produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez Sklep tylko w celach informacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33.

Sklep zastrzega sobie prawo do:

v  zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

v  wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,

v  wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,

v  przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego,

v  realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

§ 34.

Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

§ 35.

Dane przekazane w wyniku wypełnienia Formularza rejestracji są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

§ 36.

Ilekroć w regulaminie mowa o przesyłaniu korespondencji e-mailem, oświadczenie uznaje się za prawnie skuteczne nawet wówczas, gdy zostało złożone bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

§ 37.

Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

§ 38.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Regulamin podlega prawu polskiemu. Regulamin może zostać zmieniony; aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://b2b.euduco.com/(zakładka Regulamin). W braku akceptacji dla zmian, Klient winien zaprzestać realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu, pod rygorem uznania, iż Regulamin w nowym brzmieniu akceptuje.

 

Formularz Reklamacji Załącznik nr 1